SON DAKİKA

Edirne Güncel Gazetesi

EDİRNE BELEDİYE MECLİSİ 4 AĞUSTOS SALI GÜNÜ SAAT 14.00 TE TOPLANIYOR.

İller Bankası A.Ş.’den 40.000.000 (kırkmilyon) TL (Faiz Hariç) gayri nakdi kredi kullanılması talebi görüşülecek.

EDİRNE BELEDİYE MECLİSİ 4 AĞUSTOS SALI GÜNÜ SAAT 14.00 TE TOPLANIYOR.
Bu haber 03 Ağustos 2020 - 18:45 'de eklendi ve 203 kez görüntülendi.

5393 sayılı Belediye Kanuı,ıunun 20 ve 2| inci maddesi hükümlerine uyularak Belediye Meclisinin 04.08.2020 Salı günü saat l4:00’te Belediye Meclis Salonunda yapacağı Ağustos ayı topıantısına ait gündem aşağlya çıkarılmıştlr.
Gündem :
1- Bir önceki toplantıya ait 06.07 .2020 tarihli tutanak.
2- Edime (Merkez) Muhtelif Mahalle, Cadde ve Sokaklaıda İçmesuyu, Yağmursuyu ve Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 40.000.000 (kırkmilyon) TL (Faiz Hariç) gayri nakdi kredi kullanılması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünii,ırı 20.07 .2020 tarih ve 585473 sayılı yazısı.
3- Edime Şoftirler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Tıp Fakültesi Taksi Durağı esnafinın Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ile durak yerleri hakkında anlaşmazlık yaşaırması sebebiyle Belediye Başkanlığımızca Tıp Fakültesi Taksi Durağı esnafına Tıp Fakültesine yakın uygun bir yerde durak yeri gösterilmesi taleplerinin Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün28.07.2020 tarih ve 588332 sayıh yazısı.
4- Personel ve Ögrenci Servis Hizmet Ücret Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca a|ınan 27 .07 .2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Karan ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğilni,ln 28.07.2020 tarih ve 588361 sayılı yazısı.
5- İmar Komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak İmar Komisyonunca alınan kararlar ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.07 .2020 tarih ve 589451 sayılı yazısı.
6-22T 0042,22T 0160,22T 0305,22T 0334,22T 040,7,22T 0461,22T 0474,22T 0483,22T 0495,22T 0504 ve 22T 0507 adet tahditli (T) plakaların çalışacağı yeni bir taksi durağı kurulması veya mevcut duraklara dağıtılması ve bu tahditli (T) plaka haklarının Edime Belediye Enciimenince 2886 sayılı Devtet İhale Kanunları hiikümlerine göre satışının yapılması hususlarını değerlendirmek üzere Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü ıı 29 .07 .2020 tarih ve 589258 sayılı yazısı.
7- Belediye Meclisinin 02.05.20|9 tarih ve 20l9173 sayılı kararının iptali, l)Y:460l90.63, X:4616952.30, 2) Y:460212.|5, X:4616935.34, 3) Y:460|96.95, X:46l6917.93, 4) Y:460245.36, X:4616870.03, 5) Y:460235.24, X:4616862.33, 6) Y:460265.|9, X:4616814.24, 7) Y460235.88, X:4616766.69, 8) Y:460186.02, X:4616772.27, 9) Y:460146.4|, X:4616731.90, l0) Y:460143.56, X:46|6706.01, l l) Y:460l80.08,X:4616682.66, 12) Y:460162.67, X:46|6659.4l, l3) Y:460106.60, X:4616702.54, 14)Y:460087.27, X:4616685.48, |5) Y:459998.25, X:4616183.|4 koordinatları arasında kalanalan üzerinde sınırları imar planında belirlenmiş Rekreasyon ile Turizm-Ticaret Alanlarının gerekli çalışmalar yapılarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 15lu 15lh ve l8/e maddeleri uyarınca 29 yıllığına sınırlı ayni hak tesisinin yapılması ve bu konudaki iş ve işlemler için Belediye Enciimenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdi.iılüğünün 29.0’7.2020 tarih ve 589312 sayılı yazısı.
8- 03.06.2019 tarih ve 2019/91 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali, 1)Y:466153.90, X: 4616554.70,2) Y: 466128.51, X: 4616552.94 3) Y: 466097.19, X: 4616336.25 4)Y: 465950.53, X: 4616231.14 5)Y: 465980.07 X: 4616163,19 6) Y: 466090.77,X: 4616223.44 ‘7) Y:466l29.09,X:4616l54.70,8) Y:466088.40, X:46l6089.65,9) Y:4661|4.21, X:46l6060,40, 10) Y:466071.7|, X:46|6021.23, 11) Y:466248.75, X:4615827.23, 12)Y:466298.93, X:4615871,11, 13) Y:466394.30, X:46|5776.67, l4) Y:466444.40, X:46l5808.49, 15) Y:466284.22, X:46|6|15.27, 16) Y:4662|1.58, X:46l6303.86 koordinatları arasında kalan alan üzerinde sınırlan imaı planında belirlenmiş Rekeasyon Alanı ile Turizm-Ticaret Alanlarının gerekli çalışmalar yapılarak 5393 sayılı Belediye Kanununun |5la, 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca 29 yılhğına sınırlı ayni hak tesis edilmesi ve bu konudaki iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.07.2020 tarih ve 589389 sayılı yazısı.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER