SON DAKİKA

Edirne Güncel Gazetesi

Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak Ayı toplantısını gerçekleştirdi

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ OCAK 2018 MECLİS GÜNDEMİ

Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak Ayı toplantısını gerçekleştirdi
Bu haber 03 Ocak 2018 - 19:52 'de eklendi ve 556 kez görüntülendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince
2018 yılı Ocak ayı meclis toplantısını 3 Ocak 2018 Çarşamba günü gerçekleştirdi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik
Merkezi’nde saat 10.00'da gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi ile komisyonlardan gelen
evraklar görüşülerek karara bağlandı. Mecliste ayrıca Hesap Denetim Kurulu seçimi de kapalı oy usulü
ile gerçekleştirildi.
Kurula seçilen isimler şöyle:
Sezai Çetin
Şükriye Gündüzler
Ali Tunç Saygun
Meral Özdemir
Ömer Faruk Küçük
13 MADDE KARARA BAĞLANDI
Mecliste 13 gündem maddesi dışında İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen altı, Çevre, Sağlık ve
Diğer İşler Komisyonundan gelen iki evrak oylanarak sonuçlandırıldı. Son olarak sekiz gündem dışı
evrak oylamaya sunularak mecliste görüşüldü.
BİR SONRAKİ TOPLANTI 7 ŞUBAT’TA
Bir sonraki meclis oturumu, 7 Şubat 2018 Çarşamba günü Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından Ocak ayı meclis toplantısında karara bağlanan maddeler
ise şöyle:
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ OCAK 2018 MECLİS GÜNDEMİ
1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde ‘’Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden
kararlaştırıldığı günde toplanır’’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden 2018 yılında Belediye
Meclisinin her ayın ilk haftası içerisinde hangi gün toplanacağının belirlenmesi konusunun Belediye
Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ikinci fıkrasında ‘’Belediye meclisi her yıl bir ay tatil
kararı alabilir’’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden 2018 yılında Belediye Meclisinin tatil ayının
tespit edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde; İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in
üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir
ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli
oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon
her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına
oranlanması suretiyle oluşur denildiğinden, 2018 yılı için denetim komisyonu kurulması konusunun
Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis
toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca
belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemek
üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir denildiğinden; Bu maddeye
istinaden Huzur Hakkı Ücretinin tespit edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara
bağlanması.
5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. fıkrasına göre; “Belediye Başkanı tarafından
Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen
ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir.”
denildiğinden; Bu maddeye istinaden Belediye Başkan Yardımcılarına verilecek aylık ödeneğin tespit
edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
6- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 8336 parselde kayıtlı
taşınmazın maliklerinden Salih KAYAN, taşınmazın imar planında “Park” alanında kaldığını beyan
ederek, taşınmazın kamulaştırılmasını talep ettiğinden konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek
karara bağlanması.
7- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü’nün
17/11/2017 tarih ve 12026639-757.01- E.31672 sayılı yazısına istinaden Karacakılavuz Mahallesi 3503.
Sokak üzerinde bulunan park alanına “SANİYE DEMİR PARKI” ismi verilmesi Nesrin AVCI’nın
14/11/2017 tarihli dilekçesi ile talep edildiğinden konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek
karara bağlanması.

8-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 4359 parselin önünde bulunan ‘Park’ alanı ile
4415 parselin önünde yer alan ‘Park’ alanının mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Sema
YILDIZ’ın çay bahçesi ve restaurant olarak 10 (on) yıl süre ile kiralama talep konusunun Belediyemiz
Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
9-Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 168 ada 2 parsel Süleymanpaşa Belediyesi
adına kayıtlı olup yola terki mevcuttur. 168 ada 2 parselin yola terk işleminden sonra kalan alanının
168 ada 18, 19, 27 ve 28 parsellerin tevhit işleminden sonra yolda kalan alanları (c alanı ve d alanı)
ile takas işleminin yapılması talep edilmiştir. 168 ada 2 parselin yola terkinden sonra kalan alanı 74,69
m2’dir. 168 ada 18, 19, 27 ve 28 parsellerin tevhit işleminden sonra yolda kalan c alanı 46,51 m2, d

alanı 12,42 m2’dir. 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre takas işleminin yapılıp yapılmaması
konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
10-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 218 ada 34 parsel sayılı taşınmaz ticaret
fonksiyonlu, bitişik nizam, 4 katlı, Emsal:1,40 yapılaşma koşullarına sahip olup turizm tesis alanı, blok
nizam, 4 katlı ve kitle işlenmiş şeklinde sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması talep
konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
11-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1276 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın “park”
olarak kullanıldığını Hamza Naci ÖKSÜZ belirterek kamulaştırılmasını talep ettiğinden konunun
Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
12-Belediyemizde münhal bulunan aşağıda hizmet sınıfı ve sayısı belirtilen ünvanlara ilişkin görevleri
yürütmek Belediyemizde “Tam Zamanlı hizmet Sözleşmesi” ile Sözleşmeli olarak istihdam edilmekte
olan ve ilk defa istihdam edilecek olan 1 adet Eğitmen kadrosu ile birlikte toplam 43 adet sözleşmeli
personel kadrolarına 2018 Mali yılında ihtiyaç bulunmaktadır.
SINIF UNVAN DERECE ADET
A.H. Avukat 1/1 3
G.İ.H. Kameraman 4/1 1
G.İ.H. Eğitmen 3/1 2
S.H. Veteriner Hekim 1/1 2
T.H. Mühendis 1/1 11
T.H. Şehir Plancısı 1/1 1
T.H. Mimar 1/1 4
T.H. Ekonomist 1/1 7
T.H. Tekniker 1/1 5
T.H. Teknisyen 3/1 4
T.H. Programcı 1/1 1
T.H. Çözümleyici 1/1 1
T.H. Kimyager 1/1 1
Toplam: 43 Kadro

5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinde “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net
ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının
artı %25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclis Kararı ile belirlenir” hükmü uyarınca,
Belediyemizde 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında istihdam edilecek olan 43 (Kırküç) adet
sözleşmeli personel kadrolarından Avukat, Eğitmen, Kameraman, Mühendis, Şehir Plancısı, Mimar,
Kimyager, Tekniker, Teknisyen, Programcı, Çözümleyici, Veteriner Hekim olarak istihdam edilecek
olanlara Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2018 Mali Yılı Ocak-
Temmuz aylarında yayınlanacak olan (1) sayılı cetvelde belirtilecek “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık
Tutarı” ile (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları ve 01.01.2018 – 30.06.2018 Dönemi Brüt
Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılması, 6 (altı) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek
sözleşmeli personel için her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %5 fazlasının ödenmesi, 1
(bir) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için ise, her türlü ödemeler
toplamının net tutarının artı %25 fazlasının ödenmesi konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek
karara bağlanması.
13-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 192 ada 47 parselden
geçen yolun kamulaştırılması Hamdiye ÖZÇAKIR tarafından talep edildiğinden konunun Belediyemiz
Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
14-Belediye Meclisinin Aralık ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına
havale edilen evrakların belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
15-Meclis gündemi hazırlandıktan sonra belediye başkanlığımıza gelen belediye meclisi tarafından
görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği
tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen, evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER