SON DAKİKA

Edirne Güncel Gazetesi

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
Bu haber 07 Haziran 2018 - 19:40 'de eklendi ve 435 kez görüntülendi.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yapılandırma Kanunuyla;
o Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak
o Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca
indirimler yapılacak
o Borçlar taksitler halinde ödenebilecek
o Vergi ihtilafları sonlandırılacak
o Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek
o Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak
o Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek
o İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek
o Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli
ekonomiye kazandırılacak
o 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden
alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan
taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak.
Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu
vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli
tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır.
Başkanlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama
girip de “ben bu Kanunu duymadım” diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz.
Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.
 Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani
yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.
 Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor.
 Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun
tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;
 Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında,
 Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde
ceza tutarından da ayrıca %25 oranında
indirim yapılıyor.
 Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler;
 İsterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen
imkânlardan yararlanabilirler.
 İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını
ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler.

2
 Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi
Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacak.
 Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması
durumunda ceza tutarından %12,5 oranında indirim yapılacak.

 Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de
indirim uygulamasından yararlanabilecek.
 Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksit
ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında,
 Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde
ödenmesi halinde %25 indirim yapılacak.

 Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor.
 Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak.
Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle
yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre
yapılandırılabilecek.
Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından
usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek.
YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin,
işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.
Kanun 31 Mart 2018 tarihini esas alıyor. 2018 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ile
31/3/2018 tarihinden sonra ödenecek gelir vergisi taksitleri ve 2018 yılında ödenmesi gereken geçici
vergiler Kanun kapsamına girmiyor.
Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni
muayenelerini yaptırabilecekler.
İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor.
Kanun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulması imkânını da
getirmektedir.
Vergi davalarını sonlandırmak, idare ile sulh olmak ve yaşadıkları belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen
mükellefler de Kanundan yararlanabilecek.
Bu kapsamda, ihtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararlarının niteliğini esas
alarak farklı oranlarda ödemeler öngörülüyor.
Bu alacakların da peşin ödenmesi halinde ayrıca Yİ-ÜFE tutarından ve idari para cezalarının aslından
aynı şekilde indirim yapılacak.

Halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de düzenleme bulunuyor.
Devam eden inceleme ve takdir işlemlerine konu muhtemel alacaklar da kapsamda.

3
İnceleme bittiği zaman ortaya çıkan rapora göre mükelleflerimiz yapılandırma imkânlarından
faydalanabilecek.
Aynı şekilde takdir komisyonlarında olan dosyalar için de bu imkândan yararlanılacak.
Bu kapsamdaki ödemelerde de peşin ödeme indirimleri var.
Pişmanlıkla beyana taksit imkânı veriliyor.
Pişmanlıkla beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu müesseseyi kullanmak suretiyle
vergi idaresinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor.
Örneğin, tapu harcı yönünden eksik beyanda bulunmuş olan vatandaşlarımız bu imkândan yararlanarak
eksik beyanlarını tamamlayabilecekler.
Kanun bu durumdaki vatandaşlarımıza, gelin pişmanlıkla beyanname verin ister peşin, ister taksitle
hesaplanan tutarları ödeyin herhangi bir cezaya da muhatap olmayın demektedir.
Pişmanlıkla beyan üzerine ödenecek tutarların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından aynı
şekilde indirim yapılacak.
Matrah ve vergi artırımı imkânı veriliyor.
Bu Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı.
Mükelleflerimiz daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak
herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar.
Örneğin bir kurumlar vergisi mükellefimiz 2016 yılında 500.000 lira kazanç beyan etti ve buna ilişkin
kurumlar vergisini ödedi.
Ancak, hesaplarında her hangi bir hata, kusur veya eksiklik var mı diye bir tereddüdü varsa bu yıl için
100.000 lira ilave beyanda bulunacak.
Bu tutar üzerinden %20 oranında hesaplanan 20.000 lira vergi ödeyerek vergi inceleme riskinden
kurtulacak.
Söz konusu mükellef daha önce vergi idaresine karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmişse,
ilave beyan üzerinden %20 yerine %15 oranında hesaplanan 15.000 lira vergiyi ödeyecek.
Mükellefimiz zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda da kanunda
öngörülen asgarî tutarlar üzerinden matrah artırımında bulunabilecek.
Bu kapsamda mükellefler;
 Gelir ve Kurumlar vergileri,
 Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi,
 Katma Değer Vergisi
açısından 2013-2017 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecekler.
Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimiz de bu
imkândan yararlanabilecek.

4

Matrah ve vergi artırımları 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılabilecek.
Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2018 ayından başlamak
üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek.
Bu tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu vergi türlerinden inceleme ve
tarhiyata muhatap olunmayacak.
Burada önemli bir hususun altını çizmek istiyoruz.
Daha önceki yapılandırma kanunlarında, matrahın artırılması incelenmeme ve tarhiyata muhatap
olmama için yeterli iken yeni Kanunda, ayrıca artırılmış tutarların Kanuna uygun şekilde ödenmesi şartı
da aranıyor.
Kanuna uygun ödeme yapılmaması halinde matrah ve vergi artırımı imkânları kaybedilecek, yani
inceleme ve tarhiyat yapılabilecek. Ödenmeyen vergiler de gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek.
Matrah veya vergi artırımı hükümlerinden;
 Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar
koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya
kısmen sahte olarak düzenleyenler,
 Bu fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler,
 Terör suçundan hüküm giyenler,
 Haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar
kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında
inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler,
yararlanamayacak.
Ancak, defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar
koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte
olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin
varlığının tespit edilememesi durumunda incelemenin bitimini müteakip Kanundan yararlanılabilecek.
Kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân veriliyor.
İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin defterlere kaydına imkân sağlanıyor.
Bu kapsamda;
o Genel orana tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için %10 oranında,
o İndirimli orana tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için tabi olduğu oranın yarısı
oranında
KDV hesaplanarak ödenecek.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia içinse, fatura düzenlenmek ve her türlü
vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle, işletme kayıtları düzeltilebilecek.

5
Eczanelere kayıtlarını düzeltmek için de imkân verildi. Bu mükelleflerimiz kayıtlarında yer aldığı halde
stoklarında bulunmayan ilaçların değerleri üzerinden %4 oranında KDV ödemek suretiyle kayıtlarını
düzeltebilecek.
Yapılan düzenlemeler kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi nedeniyle geçmişe dönük ceza ve
gecikme faizi uygulanmayacak.
Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı.
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede
mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirebilecek.
Bu kapsamda düzeltilen kayıtlar nedeniyle Kanunun yayımını izleyen aydan itibaren 3 ay içinde yani
31 Ağustos 2018 tarihine kadar beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında
hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek.
Başvuru ve ödemeler
Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda
bulunmaları gerekiyor.
Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü
31 Ağustos 2018 olarak belirlendi.
Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının
www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile
yapılabilecek.
Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12,
18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Unutmamamız gereken bir
husus matrah artırımından kaynaklanan ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek.
Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor.
Peşin ödemeler teşvik ediliyor.
Vatandaşlarımıza, bu Kanunla daha avantajlı hale getirilen getirilmiş olan peşin ödemeyi tekrar
hatırlatmak istiyoruz.
 Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;
 Katsayı alınmıyor,
 Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor.
 Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %25 indirim yapılıyor.
 Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 indirim yapılıyor.

 Taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri
kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;
 Katsayı alınmıyor,
 Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılıyor.

6

 Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor.
 Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor.

 Peşin ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemenin
yapılamaması halinde, ertesi ayın sonuna yani 31 Ekim 2018 tarihine kadar bu tutarın geç
ödeme zammı ile ödenmesi mümkün. Bu şeklide yapılan ödemelerde de;
 Katsayı alınmıyor,
 Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılıyor.
 Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor.
 Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında
hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor.

Mevcut yapılandırma kanunlarını ihlal etmemiş borçlulara da bu Kanunla önemli imkânlar
getiriliyor.
Öncelikle belirtmekte yarar var. 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve
ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacak.
Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan
taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;
 İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler
içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,
 İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu
taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin
tahsilinden vazgeçilecek.
Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödeme
yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gerekiyor.
Mevcut yapılandırma kanunlarını ihlal etmemiş borçlulara getirilen bir diğer imkân ise, ilgili
kanunlar kapsamında bir takvim yılında 2 taksiti ödememe hakkını kullanmışlarsa ödemedikleri bu
taksitleri tercih ettikleri taksitlendirmenin son taksitini izleyen aydan ve ödeme süresi önce gelen
taksitten başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde ödeyebilecekler. Yani bu taksitler son taksiti
takip eden aylarda ödenebilecek.
Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var.
Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle
ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.
İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak.
Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan
dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm
vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir.

7
Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma
Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin
ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER